Standardvilkår for Profil Grafisk

Det vil ved de fleste produksjonsoppdrag bli sendt ut en siste korrektur før produksjonen igangsettes. Dette for
å forsikre oss at det blir slik kunden ønsker. Det er kundens ansvar å kontrollere produksjonskorrekturen slik
at alle elementer er riktige før produksjonen igangsettes. Ved evt feilproduksjon vil vi vise til siste godkjente korrektur.
Leveringstiden vil alltid være bestemt ut i fra når produksjonskorrektur er godkjent av kunde.

Ved forespørsel/tilbud kan det utarbeides et utkast. Om det blir endringer etter spesielle ønsker og krav, påbegynner
designoppdrag på timer. Disse vil bli fakturert i løpet av 15 dager om vi ikke mottar svar på korrektur.

Som et lite byrå forbeholder vi oss retten til å fakturere etter hver fases slutt på større prosjekter.

Alle priser er eks merverdiavgift om ikke annet er oppgitt.

Forandring av oppdragets art vil kunne medføre endringer i pristilbudet.

Betaling skjer iht Profil Grafisk sine retningslinjer: 15 dager etter fakturadato, om ikke annet er avtalt.

Eventuelle klager på fakturaer må være mottatt Profil Grafisk senest en uke etter mottatt faktura.
Etter forfall beregnes et purregebyr på kr. 300,-

Kunden har ikke rettmessig krav på noen av produktene før betaling er registrert.

Designelementer utført av Profil Grafisk kan ikke benyttes hverken i sin helhet eller delvis uten en avklaring
mellom kunde og oss.

Dersom oppdraget avsluttes før det er fullført, har Profil Grafisk krav på betaling for utført arbeid. Alt materiell
(skisser, originaler, foto) produsert av oss vil frem til betalingen er registrert være Profilhuset Grafisk sin eiendom.

Dersom kunden innstiller sin virksomhet, kommer under gjeldsbehandlig eller går konkurs, går alle utviklede
elementer tilbake til Profil Grafisk, uten vederlag.

Godkjent pristilbud skal godkjennes skriftlig av kunde før oppdragets start.

Eksterne utlegg eller innkjøp, som foto, fonter, illustrasjon, trykking, scanning, repro, bud, faktiske reisekostnader
osv. vil komme i tillegg om ikke annet er avtalt.
Alle innkjøp avklares i forkant, slik at kunde har full kontroll over evt tilleggskostnader.

Standard timesats for design er 980,- per time. Denne timesatsen gjelder alle påløpende timer som ikke er prissatt
iht et budsjett.

Standard timesats for montering er 750,- per time. Denne timesatsen gjelder alle påløpende timer som ikke er prissatt
iht et budsjett.

Returskjema

Returskjema finner du her