Standardvilkår

g ikon oransje

Alle priser er eks merverdiavgift om ikke annet er oppgitt.

Leveringstiden vil alltid være bestemt ut i fra når produksjonskorrektur er godkjent av kunde.

Godkjent pristilbud skal godkjennes skriftlig av kunde før oppdragets start.

Forandring av oppdragets art vil kunne medføre endringer i pristilbudet. Dette vil avtales skriftlig.

Det vil ved de fleste produksjonsoppdrag bli sendt ut en siste korrektur før produksjonen igangsettes. Dette for å forsikre oss at det blir slik kunden ønsker. Det er kundens ansvar å kontrollere produksjonskorrekturen slik at alle elementer er riktige før produksjonen igangsettes. Ved evt feilproduksjon vil vi vise til siste godkjente korrektur.

Som et lite byrå forbeholder vi oss retten til å fakturere etter hver fases slutt. Vi vil fakturere etterskuddsvis. Våre betalingsbetingelser er normalt per 15 dager. Ved forsinket betaling påløper morarenter iht. bestemmelser i lov og forskrift.

Profil Grafisk har et fakturagebyr på 55,-. Dette tilkommer ved fakturering.

Eventuelle klager på fakturaer må være mottatt Profil Grafisk AS senest én uke etter mottatt faktura. Etter forfall påkommer et purrebeløp. Kunden har ikke rettmessig krav på noen av produktene før betaling er registrert.

Designelementer utført av Profil Grafisk AS kan ikke benyttes hverken i sin helhet eller delvis uten en avklaring mellom kunde og oss.

Dersom oppdraget avsluttes før det er fullført, har Profil Grafisk AS krav på betaling for utført arbeid. Alt materiell (skisser, originaler, foto) produsert av oss vil frem til betalingen er registrert være Profil Grafisk AS sin eiendom.

Dersom kunden innstiller sin virksomhet, kommer under gjeldsbehandlig eller går konkurs, går alle utviklede elementer tilbake til Profil Grafisk AS, uten vederlag.

Alle prisene er oppgitt eks. merverdiavgift. Eksterne utlegg eller innkjøp, som foto, fonter, illustrasjon, trykking, scanning, repro, bud, reisekostnader osv. vil komme i tillegg om ikke annet er avtalt. Alle innkjøp avklares i forkant, slik at kunde har full kontroll over evt tilleggskostnader.

Standard timesats for design er 1.095,-. Denne timesatsen gjelder alle påløpende timer som ikke er prissatt iht et budsjett.
Standard timesats for montering er 910,-. Denne timesatsen gjelder alle påløpende timer som ikke er prissatt iht et budsjett eller en avtale.

Profil Grafisk AS og kunde skal vise tilbørlig aktsomhet ved behandling av informasjon av konfidensiell og/eller fortrolig art som han blir kjent med i forbindelse med oppdraget. Denne avtalen er et fortrolig dokument mellom partene.

Partene kan kun pålegges erstatningsansvar for økonomiske tap som er en direkte, faktisk og forutsigbar følge av at en forsettlig eller grovt uaktsomt har handlet i strid med klare forutsetninger for den inngåtte samarbeidsavtalen. Ansvaret for Profil Grafisk AS begrenses til det enkelte prosjekt påløpte honorar. Profil Grafisk AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle selvstendige tredjeparters leveranser som gjennomføres parallelt med vår leveranse.

Profil Grafisk AS gis anledning til i salgsøyemed å referere i generelle vendinger til de oppdrag som gjennomføres under denne avtalen, så langt det ikke bryter med denne avtalens regler om taushetsplikt/konfidensialitet.

Streik, lockout, krig, brann, ulykke eller andre forhold som betraktes som force majeure, samt hendelser som partene ikke har kontroll over og som forhindrer, forsinker eller vanskeliggjør gjennomføring av oppdrag, berettiger partene til en rimelig utvidelse av tidsfrister eller til helt å innstille oppdraget uten å bli ansvarlige overfor den annen part.

Tvist mellom partene om tolkninger av denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger fram innen to uker fra tvisten oppstod, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge etter norske prosessregler.

Leie av lift og andre maskiner i forbindelse med montering vil faktureres iht avtalt times-/dagleie. I de tilfeller det er behov for mer kompleks montering og vi får lift levert til lokasjon av vår utleier vil også frakt på lift tilkomme.

Om en montering må utsettes fra kundes side må vi vite det senest 24 timer før, slik at vi kan omdisponere våre montører. Meldes det fra senere enn dette vil det komme et tilleggsgebyr på mellom 500,- – 1000,- eks mva ut i fra kompleksiteten på prosjektet. Evt merkostnader som liftleie etc vil også tilkomme om vi ikke får avbestilt i tide.